લાઇસન્સ મેળવવું હવે સરળ: માત્ર 15માંથી આટલા પ્રશ્નો સાચા પડતાં મળશે લર્નિંગ લાઇસન્સ

રાજ્યની RTO સિસ્ટમમાં સુધારા સાથે લર્નિંગ લાઇસન્સની પરીક્ષા હવે સરળ બની છે.

Author image Aakriti

રાજ્યની RTO સિસ્ટમમાં સુધારા સાથે લર્નિંગ લાઇસન્સની પરીક્ષા હવે સરળ બની છે. લાઇસન્સ મેળવવા માટેની પરીક્ષામાં રાહત આપવામાં આવી છે, જેમાં હવે 15માંથી માત્ર 9 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવા પર પણ લાઇસન્સ મળી જશે.

પહેલાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર

અગાઉ, લાઇસન્સ મેળવવા માટે 15માંથી 11 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ જરૂરી હતા. નવી પદ્ધતિ મુજબ, 15માંથી 9 પ્રશ્નો સાચા પડતા જ લાઇસન્સ ઇશ્યુ કરવામાં આવશે.

વાહન વ્યવહાર કમિશનરની કચેરીની યાદી

વાહન વ્યવહાર કમિશનરની કચેરીની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 01 જુલાઈ 2024ના પત્ર પ્રમાણે, કેન્દ્રીય મોટર નિયમો, 1989ના નિયમો-11 (4) અનુસાર, હવે 15માંથી 9 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપ્યાથી લર્નિંગ લાઇસન્સ આપવામાં આવશે.

સુધારા પછીની નવી પ્રક્રિયા

આ સુધારા પછી, હવે લોકો માટે લાઇસન્સ મેળવવું વધુ સરળ બનશે. RTO દ્વારા લેવામાં આવતી કોમ્પ્યુટર પરીક્ષામાં 9 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવાથી લાઇસન્સ ઇશ્યુ થઈ જશે.

આ નવી પદ્ધતિ ગુજરાતના લોકોને સરળતાથી લાઇસન્સ મેળવવામાં મદદરૂપ થશે.

અમારા વોટ્સપ ગ્રુપ મા જોડાવો

Join Now

અમારા ટેલિગ્રામ મા જોડાવો

Join Now
સંબંધિત સમાચાર